Privacyverklaring Elders Loopbaan, perspectief voor onderzoekers.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom houd ik me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als je mijn website EldersLoopbaan.nl bezoekt en/of gebruik maakt van mijn diensten: loopbaancoaching, coaching of training.

In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers, opdrachtgevers en cliënten. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op info@eldersloopbaan.nl

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt de eenmanszaak Elders Loopbaan, perspectief voor onderzoekers, bedoeld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik gegevens?

Ik maak alleen gebruik van je gegevens als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op mijn website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Aanbieden van diensten
Ik gebruik jouw gegevens om je te kunnen uitnodigen voor een gesprek, met je te kunnen mailen als je vragen hebt en om opdrachten naar je te sturen.

Overige doeleinden

Jouw e-mailadres, je vestigingsadres en/of naam gebruik ik om facturen te sturen en voor mijn boekhouding. Ook gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

Ik maak GEEN gebruik van geautomatiseerde verwerking. Zo neem ik NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Daarnaast maak ik gebruik van diverse online software programma’s om voor jou en werkgevers diensten te kunnen uitvoeren. In deze systemen maak ik alleen gebruik van eigen gegevens. Eventueel aangevuld met de door jou verstrekte gegevens. Dit gebeurt alleen op verzoek en met toestemming. Als voorbeeld werk ik met social media en software programma’s zoals Office en Google calendar.

Momenteel staan er geen cookies op de site. Google Analytics analyseert bezoekers op de site.

Met alle software-leveranciers maak/heb ik afspraken over het vertrouwelijk omgaan met jouw en mijn gegevens.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-heten-wat-doe-ik-ermee/ 

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Duurt van het traject + een kalenderjaar. In juli en december schoon ik persoonsgegevens op zoals de namen en adresgegevens van cliënten en het E-mail verkeer.

Artikel 2 Derden

Het kan zijn dat ik je gegevens met anderen moet delen om te kunnen te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ik jouw gegevens moet delen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In geen geval verkoop ik je gegevens aan derden, zoals andere bedrijven.

Artikel 3 Inzage en aanpassen

Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Stuur me dan een mail naar info@eldersloopbaan.nl Je hoort dan zo spoedig mogelijk van mij. Ik check wel eerst of het verzoek wel echt van jou komt.

Artikel 4 Cookies

Mijn website maakt momenteel geen gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je mijn site bezoekt.
De volgende cookies plaatst mijn website:

Cookie voor Google Analytics

De website EldersLoopbaan.nl gaat binnenkort gebruik maken van Google Analytics van ‘Google Inc.’ om bij te houden hoe de bezoekers mijn website gebruiken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn site en welke pagina’s bezocht worden. De verkregen informatie van deze cookie, in combinatie met je IP-adres, wordt overgeplaatst naar een van de Google-servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt.

Als je niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kan je dit via de browser uitschakelen.

Socialmedia-deelknoppen

Op mijn website worden binnenkort knoppen opgenomen van sociale netwerken Facebook en LinkedIn. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacy-verklaringen van Facebook en LinkedIn welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eldersloopbaan.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek.

Ik wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveilig ik persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@eldersloopbaan.nl

Artikel 8 Wijzigen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan ik wijzigen zonder je daarover vooraf te informeren. Ik adviseer je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd.

Artikel 9 Gegevens van mijn bedrijf

Eenmanszaak Elders Loopbaan in Houten
Kamer van Koophandel nummer: 30201695

Contact via: info@eldersloopbaan.nl

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 juli 2021.

Privacy

Uiteraard respecteert Elders loopbaan de privacy van haar bezoeker en handelt het naar de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Elders Loopbaan gebruikt de persoonsgegevens alleen voor de afhandeling van de transactie waarvoor de gegevens verkregen zijn. In dit geval voor het versturen van de periodieke nieuwsbrief of het vermelden van een wetenschappelijk artikel. Uw gegevens zullen door Elders Loopbaan niet gebruikt worden voor andere doeleinden of worden doorgegeven aan derden.