Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Elders Loopbaan en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. Bedrijfsomschrijving
Elders Loopbaan is een zelfstandig werkend bureau voor coaching & loopbaancoaching en is gespecialiseerd in (loopbaan-)coaching en persoonlijke effectiviteit, perspectief ontwikkeling van met name wetenschappelijk onderzoekers. Bij coaching wordt uitgegaan van een mensbeeld waarin ieder mens uniek is. Er wordt gebruik gemaakt van oplossingsgericht coachen, kernkwaliteiten, creatieve opdrachten, DISC persoonlijkheidsvragenlijsten, ervaringsgerichte en systemische opdrachten.

3. Definities
a. Opdrachtnemer: Jeanet Elders van Elders Loopbaan die deze algemene
voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten
b. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, de persoon, onderneming of
instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt
c. Client of coachee, degene die deelneemt aan een begeleidings- of coachingstraject; dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.
d. Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

4. Uitvoering van de overeenkomst
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond
van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer heeft een
inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
b. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer
zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
Opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer
kenbaar behoorde te zijn.

5. Prijzen en offertes
a. Het kennismakingsgesprek is kosteloos. In die oriënterende gesprek van 30 tot 45
minuten, bepalen opdrachtgever en opdrachtnemer of een overeenkomst wordt
aangegaan.
b. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend,
zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen tenzij anders
aangegeven.
c. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW.
d. Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.
e. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor
akkoord getekende offerte, overeenkomst of contract door opdrachtnemer is
ontvangen en geaccepteerd. Accoord per email is ook geldig.
f. Bij tussentijdse tariefswijzigingen zullen voor reeds lopende trajecten de prijzen gelijk
blijven.
g. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van
nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening
worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven
bepaald op grond van de bij Opdrachtnemer gebruikelijke methoden.

6. Betalingsvoorwaarden
a. Betaling vindt vooraf plaats na het ontvangen van een factuur. 
b. Facturen dienen uiterlijk twee dagen voor het eerste coachgesprek te zijn voldaan inclusief BTW op de door Opdrachtnemer aan te wijzen girorekening.
c. In bepaalde gevallen wordt vooraf afgesproken dat in termijnen kan worden betaald. Opdrachtnemer communiceert wat de eventuele andere prijs dan geldt. 
d. Als er een spreiding van betaling van een coachpakket is overeengekomen , is de betaalverplichting aangegaan voor het hele traject.
e. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Opdrachtnemer zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
f. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen twee weken na factuurdatum aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

7. Duur en beëindiging
a. Een overeenkomst voor een serie coachings- of loopbaangesprekken kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.
b. Betalingsverplichting voor een (loopbaan-)coachpakkét blijft bestaan. Met verwijzing naar redelijkheid: in geval van onvermogen (bijvoorbeeld door ernstige ziekte) van opdrachtgever om het traject voort te zetten, wordt een regeling getroffen.
c. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien
Opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn
financiële verplichtingen te voldoen.
d. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet
binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de
overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende
partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties
worden op de overeengekomen wijze betaald.

8. Tekortkomingen – Afspraken Verzetten
a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te
verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van
familie of dierbare omgeving waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren
kan uitvoeren.
b. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval
cursussen en trainingen voor Opdrachtnemer op het gebied van coaching.
c. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van
het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing
binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken
voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de
aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde
tarieven gehanteerd.

9. Vertrouwelijke informatie - geheimhouding
a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer verbindt zich aan de ethische code zoals hieronder beschreven.
b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,
Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de
bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich
ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend
of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot
ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

10. Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting.
Hieronder wordt verstaan dat opdrachtnemer te allen tijde zich maximaal zal
inspannen om te werken binnen de grenzen van zijn compententie. Om kwaliteit te
garanderen en competenties te verbeteren zal hij hierbij regelmatig gebruik maken
van geschikte intervisie en/of supervisie.
b. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade
emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever
heeft genomen, al dan niet in overleg met de Opdrachtnemer. Opdrachtgever is te
allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
c. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of
anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor
opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag
van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene
aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer
in verband met die verzekering draagt.
d. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte
schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

11. Eigendomsbehoud
a. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen kaarten, spellen, boeken, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer
b. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht
opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte
te stellen.
d. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te
retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door
opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.
e. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals oefeningen, kaarten, spellen,
testen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden
gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande
toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter
kennis van derden worden gebracht.

13. Wijziging van de voorwaarden
a. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

14. Etische code
In ontwikkeling

Het is zover...

Aan het begin van de zomer is het zover: mijn website eldersloopbaan.nl gaat dan ververst de lucht in.:p:p Nu al is het zover, dat ik je toestemming opnieuw wil vragen dat ik jouw naam en emailadres bewaar en kan blijven gebruiken om je te...

Lees meer >>